Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KAMETAL POLSKA Sp. z o.o.  z siedzibą w Grębocinie.

Możecie się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres siedziby: ul. Okrężna 16A 87-122 Grębocin,
e-mailowo biuro -at- kametal -dot- pl,  telefonicznie +48 566 520 551.
 

 

 

Jeżeli jest Pan/Pani naszym klientem lub osobą która zwróciła się o naszą ofertę lub osobą która reprezentuje klienta / osobę, która zwróciła się o ofertę:

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji umowy, i/lub działań przed jej zawarciem, świadczenia usług związanych ze złożoną reklamacją – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. przekazania danych podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (sądom, organom ścigania, podatkowym oraz innym podmiotom publicznym w oparciu o stosowną podstawę prawną),
  3. ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ułatwienia korzystania z usług świadczonych przez Administratora i poprawy funkcjonalności tych usług, celach archiwizacyjnych i statystycznych, dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową, realizacji i rozliczenia otrzymanego wsparcia publicznego w ramach zawartej umowy na realizację projektu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, uczestniczące w realizacji zamówienia, instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego dofinansowania oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych takie jak np.
  • firmy kurierskie, transportowe, podmioty świadczące usługi kredytowe i płatnicze (np. Banki), firmy ubezpieczeniowe firmy audytowe i konsultingowe,
  • podmioty świadczące usługi IT i cloud.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko, stanowisko służbowe lub pełniona funkcja u danego podmiotu gospodarczego (np. Prezes Zarządu, Wspólnik, pełnomocnik, przedstawiciel), nazwa i adres siedziby (placówki) Przedsiębiorcy/Pracodawcy, dane kontaktowe w zakresie pełnionych zadań służbowych (nr telefonu i adres e-mail poczty służbowej), a także w uzasadnionych przypadkach specyfiki wykonywanego zadania (zlecenia), możliwe inne informacje.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
  1. dochodzenia roszczeń w związku z umową,
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  3. realizacji i rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego w ramach podpisanej umowy o realizację danego projektu (jeżeli dotyczy)
 3. statystycznych i archiwizacyjnych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, kopii, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych o ile przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

 

 

Jeżeli jest Pan/Pani kandydatem do pracy:

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i/lub przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 6 ust. c RODO, tj. na podstawie Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.).
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i/lub przyszłych rekrutacji.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, kopii, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, o ile przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie przewidzianym przez art. 221 1 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych wymaganych przez Administratora może skutkować niemożliwością uczestniczenia w procesie rekrutacji na dane stanowisko pracy.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa oraz firmy świadczące usługi IT i cloud oraz inne podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/a uczestnictwem w rekrutacji prowadzonej przez Administratora to proszę do CV dołączyć  zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści :

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej /i przyszłych* rekrutacji prowadzonej  przez KAMETAL POLSKA Sp. z o.o.  z siedzibą w Grębocinie.

*Jeżeli nie chce Pani/Pan uczestniczyć w ewentualnej przyszłej rekrutacji, proszę ograniczyć zgodę do aktualnej rekrutacji w dokumencie aplikacyjnym.

 

 

Jeżeli jest Pan/Pani kontrahentem lub osobą reprezentującą kontrahenta:

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu:
  1. prawidłowej realizacji zamówienia (umowy) i/lub podjęcia działań przed zleceniem zamówienia (zawarciem umowy), w tym np. celach kontaktowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją zamówienia (umowy) oraz dochodzenia i obrony ewentualnie powstałych reklamacji czy ogólnych roszczeń, w związku z nieprawidłową realizacją zamówienia (zawartej umowy), w celach archiwizacyjnych (np. dowodowych – zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów), statystycznych – w celach poprawiania jakości zlecanych usług i dostaw – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa (wykonania nałożonych przez przepisy prawa, obowiązków Administratora), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w szczególności na podstawie przepisów prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, czy dostępu do informacji publicznej.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione z mocy prawa do uzyskania danych osobowych, a także:
  1. banki, firmy audytowe i konsultingowe,
  2. firmy świadczące usługi IT i cloud, w tym administratorzy poczty elektronicznej,
  3. i inne podmioty mogące uczestniczyć w realizacji umowy, tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub z Pani/Pana strony internetowej lub też od Pani/Pana Pracodawcy lub strony internetowej Pani/Pana Pracodawcy (innego Administratora), w związku z podjętymi działaniami w celu nawiązania współpracy między dwoma różnymi podmiotami gospodarczymi, a także Jeżeli Pani/Pan jest osobą reprezentującą dany podmiot gospodarczy – ze źródeł publicznie dostępnych, tj. ewidencji gospodarczych CEIDG lub KRS.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko, stanowisko służbowe lub pełniona funkcja u danego podmiotu gospodarczego (np. Prezes Zarządu, Wspólnik, pełnomocnik), nazwa i adres siedziby (placówki) Pracodawcy, dane kontaktowe w zakresie pełnionych zadań służbowych (nr telefonu i adres e-mail poczty służbowej), a także w uzasadnionych przypadkach specyfiki wykonywanego zadania (zlecenia), możliwe inne informacje (np. numer identyfikacyjny danego uprawnienia).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania realizacji zamówienia (zawartej umowy), a także po jej zakończeniu w celach:
  1. dochodzenia ewentualnie powstałych roszczeń w związku z realizacją zamówienia (wykonaniem umowy),
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  3. realizacji i rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego w ramach podpisanej umowy o realizację danego projektu (jeżeli dotyczy)
  4. statystycznych i archiwizacyjnych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, kopii, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zlecenia i prawidłowego wykonania zamówienia (zawarcia i realizacji umowy).
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

 

Jeżeli jest Pan/Pani Wykonawcą składającym oferty w postępowaniu ofertowym :

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu:
  1. prawidłowej realizacji zamówienia (umowy) i/lub podjęcia działań przed zleceniem zamówienia (zawarciem umowy), tj. w szczególności w celu przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w celach niezbędnych do wykonania zadań Administratora związanych z:przeprowadzeniem postępowania i wyborem najkorzystniejszej oferty, realizacją zamówienia (umowy) – w przypadku wyboru Państwa oferty, tj. w szczególności w celach kontaktowych, dochodzenia i obrony ewentualnie powstałych reklamacji czy ogólnych roszczeń, w związku z nieprawidłową realizacją zamówienia (zawartej umowy), archiwizacyjnym (np. dowodowym, tj. zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów), czy celami statystycznymi – poprawiania jakości zlecanych usług i dostaw – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa (realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych przez przepisy prawa), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w szczególności na podstawie przepisów prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych (np. w celu dokonania rozliczeń podatkowych, związanych z księgowaniem i sprawozdawczością), czy dostępu do informacji publicznej (zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej).
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa do uzyskania danych osobowych (np. Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Ochrony Danych Osobowych, podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, na podstawie zawartej z Administratorem, umowy udostępnienia lub powierzenia przetwarzania danych, takie m.in. jak:
  • banki, firmy audytowe i konsultingowe,
  • firmy świadczące usługi pocztowe,
  • firmy świadczące usługi IT i cloud, w tym administratorzy poczty elektronicznej,
  • i inne podmioty mogące uczestniczyć w związku z realizacją umowy.
 1. Dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub z Pani/Pana strony internetowej lub też od Pani/Pana Pracodawcy lub strony internetowej Pani/Pana Pracodawcy (innego Administratora), w związku z podjętymi działaniami, w celu nawiązania współpracy między dwoma różnymi podmiotami gospodarczymi, a także jeżeli Pani/Pan jest osobą reprezentującą dany podmiot gospodarczy – ze źródeł publicznie dostępnych, tj. ewidencji gospodarczych CEIDG lub KRS.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko, stanowisko służbowe lub pełniona funkcja u danego podmiotu gospodarczego (np. Prezes Zarządu, Wspólnik, pełnomocnik), nazwa i adres siedziby (placówki) Pracodawcy – tj. podmiotu gospodarczego, dane kontaktowe w zakresie pełnionych zadań służbowych  (nr telefonu i adres e-mail poczty służbowej), a także w uzasadnionych przypadkach specyfiki wykonywanego zadania (zlecenia), możliwe inne informacje (np. numer identyfikacyjny danego uprawnienia, doświadczenie).
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania realizacji zamówienia (zawartej umowy), a także po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia ewentualnie powstałych roszczeń w związku z realizacją zamówienia (wykonaniem umowy),
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • statystycznych i archiwizacyjnych lub wypełnienia innych, prawnie uzasadnionych interesów Administratora, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną usunięte.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do otrzymania kopii Pani/Pana danych osobowych podlegających przetwarzaniu oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz w przypadku wyboru Pani/Pana oferty, zlecenia i wykonania zamówienia (zawarcia i realizacji umowy).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

 

 

Jeżeli otrzymuje Pan/Pani  od nas oferty marketingowe:

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, wysyłki ofert Administratora i/lub podmiotów z nim współpracujących na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i uczestniczące w realizacji celów dla których zostały zebrane Pai/Pana dane (usługi pocztowe, IT, cloud).
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, kopii, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, oraz prawo do przenoszenia danych o ile przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymywania ofert marketingowych.

 

 

Jeżeli skontaktowaliśmy się z Panią/Panem  w odpowiedzi na wypełnienie formularza kontaktowego:

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :
  • nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f  RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora w celu odpowiedzi/reakcji na zgłoszenie.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty będące zaangażowane w kontakt.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przyczyny dla której Pan/Pani się skontaktował się z Administratorem nie dłużej niż 6 lat.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, kopii, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
 4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niepodanie danych skutkować będzie brakiem nawiązania kontaktu.

 

 

Jeżeli jest Pan/Pani gościem w naszej siedzibie :

 1. Informujemy, że  teren jest monitorowany w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 7 dni od momentu zarejestrowana.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 5. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.