W Kametal Polska przywiązujemy dużą wagę do ochrony przetwarzanych danych osobowych, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność naszych Klientów i Pracowników oraz informacje, które nam Państwo przekazują. Stale doskonalimy system ochrony danych osobowych, szczególnie w zakresie zabezpieczeń i zapewniania realizacji Państwa praw w tym zakresie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami przetwarzania przez nas danych osobowych, szczególnie w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane. Szanujemy Państwa prywatność.

 

Administratorem przekazanych danych osobowych jest KAMETAL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grębocinie, ul. Okrężna 16A 87-122 Grębocin, e-mail: biuro@kametal.pl

 

Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) Zawierania i realizacji umów

W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych dane osobowe naszych Klientów/ Kontrahentów i ich przedstawicieli przetwarzane są w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia zawartej umowy. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. Zgromadzone dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz do czasu wygaśnięcia roszczeń z jej tytułu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dot. archiwizacji dokumentacji.

b) Prowadzenia rozliczeń i realizacja obowiązków podatkowych

W ramach czynności związanych z rozliczaniem zawartej umowy (wystawieniem faktury lub innego dowodu księgowego). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego. Podanie danych w tych przypadkach jest obowiązkowe. Dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności dotyczących prawa podatkowego.

c) Obsługi reklamacji

W tym przypadku przetwarzanie danych jest obowiązkowe. Dane dotyczące zgłoszonej reklamacji będą przechowywane przez okres pozwalający na dochodzenie roszczeń przez strony umowy.

d) Prowadzenia korespondencji tradycyjnej oraz elektronicznej poprzez e-mail

W tym przypadku dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia kontaktu w bieżących sprawach związanych ze współpracą stron i wykonywaniem umowy, udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania, przedstawienia oferty, w zależności od tematu korespondencji i danych, jakie nam Państwo dobrowolnie przekażą. Przetwarzanie danych w ramach korespondencji jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Dane przechowujemy przez okres niezbędny do zapewnienia ciągłości korespondencji, jednak nie dłużej niż 5 lat.

e) Kontaktu telefonicznego

W przypadku kontaktu drogą telefoniczną przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu, w jakim Państwo zwracają się do nas oraz w zakresie jaki jest niezbędny do rozwiązania danej sprawy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Podanie danych nie jest w tym przypadku obowiązkowe, ale ułatwi nam komunikację.

f) Rekrutacji

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej oferty i ewentualnego skontaktowania się z Kandydatem. Podanie danych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych do kontaktu (dowolnie podanych przez Kandydata: adresu do korespondencji, adresu e-mail albo nr telefonu), wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO*.

Podanie niewymaganych przez nas danych m.in. wizerunku, zainteresowań, informacji o stanie zdrowia, stanu cywilnego będzie traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO.  Podanie tych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wykluczy Kandydata z prowadzonej rekrutacji.

Dane osobowe zawarte w dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. Po wyłonieniu kandydata na stanowisko pracy, oferty osób niezatrudnionych zostaną trwale usunięte.

W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez nas, przesłane dokumenty aplikacyjne będą przetwarzane przez 1 rok (licząc od początku roku następującego po roku, w którym złożono ofertę). Dokumenty osoby, która zostanie pracownikiem zostaną włączane do akt osobowych i będą przetwarzane zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

g) Realizacji zatrudnienia

W celu prawidłowej realizacji obowiązków pracodawcy (w przypadku pracownika), dane będą przetwarzane w szczególności na podstawie Kodeksu pracy, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz innych przepisów regulujących stosunek pomiędzy pracodawcą i pracownikiem oraz metod prowadzenia dokumentacji w tym zakresie. W zależności od konkretnych danych osobowych, podanie ich może być obowiązkowe lub dobrowolne, o czym w konkretnej sytuacji jest informowany pracownik.

Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa przez cały okres zatrudnienia oraz przez 50 lat (lub 10 lat w stosunku do osób zatrudnionych po 2019 r.) od momentu zakończenia stosunku pracy, z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

h) Świadczenie pracy przez agencję zatrudnienia

W związku ze świadczeniem pracy na rzecz naszej Firmy za pośrednictwem agencji pracy, będziemy przetwarzać dane w zakresie niezbędnym do potwierdzenia certyfikatem kwalifikacji zawodowych, m.in. imion i nazwisk, daty urodzenia, nr PESEL lub innego numeru identyfikacyjnego oraz innych danych znajdujących się na wymaganym certyfikacie. Podstawą prawną gromadzenia tych danych jest prawnie uzasadniony interes Kametal Polska, który wynika z międzynarodowych norm ISO, w oparciu o które firma świadczy usługi i realizuje zamówienia. Podanie ww. danych jest obowiązkowe, aby świadczyć pracę na rzecz Kametal Polska. Dane będą przetwarzane przez okres 10 lat od zakończenia realizacji zamówienia, przy którym pracownik świadczył pracę.

i) Prowadzenia monitoringu wizyjnego

Prowadzimy monitoring wizyjny polegający na nagrywaniu obrazu bez rejestracji dźwięku w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony mienia należącego do Kametal Polska. Zainstalowane kamery swoim zasięgiem obejmują należące do Kametal Polska lub będące w jej zarządzie budynki i tereny znajdujące się przy ul. Okrężnej 16A w Grębocinie. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania. W sytuacji gdy nagrania mogłyby stanowić dowód w sprawie to przechowywane będą do czasu zakończenia prawomocnego postępowania, w którym nagranie stanowi dowód w sprawie.

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodę udzieloną na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać:

 1. wysyłając na adres biuro@kametal.pl wiadomość e-mail o następującej treści: „Wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie (tu proszę wskazać zakres danych osobowych, co do których wycofywana jest zgoda, np. adresu email, numeru telefonu itp.) podanych w celu (proszę o wskazanie celu, np. rekrutacji, kontaktu itp.)”
 2. osobiście w siedzibie Kametal Polska

Wycofanie zgody może być złożone wyłącznie przez właściciela danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby wycofującej zgodę w celu zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień.

 

Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz i w imieniu Kametal Polska, takim jak:

 1. podmiotom z nami współpracującym lub powiązanym, takim jak: Kametal BVBA,
 2. kontrahentom w celu weryfikacji certyfikatów i uprawnień pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami,
 3. dostawcom wykorzystywanego oprogramowania, w celu zapewnienia ich sprawnego działania,
 4. podmiotom świadczącym usługi pocztowe zgodnie z prawem pocztowym w celu prowadzenia korespondencji tradycyjnej,
 5. bankom w przypadku konieczności dokonywania rozliczeń,
 6. podmiotom publicznym w ramach w ramach zwartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa, itp.

Wszelkie ujawnianie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyłącznie w sytuacjach gdy jest to niezbędne w celu realizacji i rozliczania świadczonych usług z zapewnieniem poufności przetwarzanych danych osobowych.

 

Prawa właścicieli danych osobowych

W związku z przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. poprawiania błędnych danych osobowych,
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody,
 5. wycofania zgody i usunięcia swoich danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami skontaktować osobiście lub korespondencyjnie (w tym mailowo). Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby składającej żądanie. W przypadku chęci uzyskania nagrań z monitoringu należy dodatkowo określić przybliżony czas nagrania i zdarzenie.

W związku z przetwarzaniem posiadają Państwo również prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres:
Stawki 2, 00-193 Warszawa.